در چه شرایطی اپیکواِکتومی انجام شود؟

اپیکواِکتومی
در چه شرایطی اپیکواِکتومی انجام شود؟ در فرایند عصب کشی مراحل مختلفی انجام می‌شود اما ممکن است دندان عصب کشی شده مجدداً دچار عفونت شود. دلایل عفونت مجدد ممکن است پوسیدگی دوباره دندان، عدم شناسایی و درمان یکی از انشعابات فرعی مجرای ریشه و گاهی اوقات کلسیتی شدن ( باریک و سخت شدن) مجرای ریشه باشد. کلسیتی شدن واکنش دندان به ضربه و تروما و یا فرآیند پیری می‌باشد که باعث انسداد مجاری ریشه می‌شود. این رخداد اجازه نمی‌دهد طی درمان ریشه معمولی مجرای ریشه کامل ‌تمیز می‌شود. گاهی اوقات هم ممکن است از ابتد...
بیشتر