پالپیت برگشت پذیر

پالپیت برگشت پذیر
دکتر سید حمید رضویان دندانپزشک و متخصص درمان ریشه اصفهان پالپیت برگشت پذیر: پالپ برگشت پذیر یک التهاب خفیف در پالپ دندان است و می تواند توسط هر چیزی که پالپ دندان را تحریک می کند ایجاد شود. بعضی از علل شایع پالپیت برگشت پذیر عبارتند از: حفره ای که به عصب نرسیده است. فرسایش دندانی که به عاج رسیده است. حفاری توسط دندانپزشک هنگام انجام پر کردن یا گذاشتن تاج دندان شکستگی لایه مینای و قرارگیری عاج در معرض محیط بیرون تمیز کردن دندان به خصوص در هنگام نیاز به تمیز کردن ریشه و وجود...
بیشتر