ناهنجاری های فک و دندان

ناهنجاری های فک
ناهنجاری های فک و دندان جلوزدگی فک عقب رفتگی فک انحرافات فکی عدم هم پوشانی دندان ها دندان های فاصله دار دندان های روی هم قرار گرفته چرخش دندان ها اور بایت دندان آندر بایت دندان کراس بایت دندان جلوزدگی فک در این اختلال، دندان های جلویی به سمت بیرون تمایل پیدا می کنند که این مشکل، زیبایی لبخند را در افراد تحت الشعاع قرار می دهد. مکیدن شست در زمان کودکی و عوامل ژنتیکی از بارزترین علل بروز چنین مشکلی در بزرگسالی به شمار می روند. عقب رفتگی فک در این حالت دندان ها...
بیشتر