مراقبت های لازم پس از درمان ریشه(عصب کشی)

اهنمایی های مفید پس از  عصب کشی یا درمان ریشه. زمانی که بی حسی موضعی به منظور بی حس کردن ناحیه ی تحت درمان صورت می گیرد، ممکن است  بی حسی چندین ساعت پس از اتمام کار در لب ها، دندان ها یا زبان شما وجود داشته باشد. شما باید از جویدن پیش از بین رفتن کامل بی حسی خودداری کنید. مراقبت از روکش یا پر کردگی موقت ممكن است یک ترمیم (پر کردگی موقت) به منظور محافظت از دندان شما در فواصل بین جلسات روی دندان عصب کشی شده قرار گیرد. از بین رفتن یا شکستن مقداری جزئی از پر کردگی موقت امری رایج است. این مساله مع...
بیشتر