اصول یک لبخند زیبا

۱. دیده شدن دندانهای ثنایا( ۴ دندان جلودر هر فک) در هر فرد بصورت نرمال باید تمام طول ۴ دندان قدامی فک بالا دیده شود، این موضوع از ویژگیهای یک لبخند جوان وزیباست . یکی از مشخصه های مسن شدن کاهش دیده شدن این دندانها است. بطوریکه با  بالا رفتن سن فرد بتدریج  مقدار کمتری از این دندانها در هنگام لبخند دیده می شوند. بنابراین دیده شدن زیادتر دندانهای ثنایا ( چهار دندان جلو بالا ) نشان دهنده جوانی است. به طور  کلی میزان دیده شدن دندانهای ثنایا در مردان نسبت به زنان کمتر می باشد. در مردان در هنگام لبخن...
بیشتر