آیا دندانی که قبلا معالجه ریشه (عصب کشی) شده است ممکن است مشکلی پیدا کند؟

بله بر خلاف باورهای عمومی مردم دندانی که درمان ریشه یا عصب کشی شده باشد هم می تواند دچار مشکل و عفونت شود که علت آن می تواند ناشیاز درمان ریشه ی نامناسب قبلی، شکستگی تاج دندان یا پر کردگی، Missing کانال های اضافی یا فرعی وجود باکتری های مقاوم در داخل کانال ریشه باشد.
بیشتر