برای سلامت دندان ها، طبیعی زندگی کنید

برای سلامت دندان ها، طبیعی زندگی کنید همان طور که گفته شد، هیچ موجود دیگری مانند انسان با این همه بیماری و مشکل در زمینه دهان و دندان روبه رو نیست و علت آن هم این است که انسان از حالت طبیعی زندگی خارج شده و به زندگی ماشینی و مدرن روی آورده است. بیشترشدن احتمال پوسیدگی دندان ها و همچنین افزایش میزان شیوع بیماری های دهان و دندان تا حدی به گسترش شهرنشینی و تمدن انسان ها ارتباط پیدا می کند. به همین دلیل، دیگر موجودات با چنین مشکلاتی روبه رو نیستند. آنها مسواک نمی زنند و از نخ دندان هم استفاده نمی ...
بیشتر