سفیدکردن دندان ها

سفید کردن دندان ها و بلیچینگ دندان شامل روشن کردن انها به رنگ روشنتر میباشد . در سفید کردن دندانها نمیتوان انها را به رنگ سفید درخشنده در اورد ولی میتوان انها را از رنگ طبیعی خود چند درجه روشن تر کرد.سفید کردن دندان میتواند یکی از راه های بسیار موثر روشن تر کردن رنگ طبیعی دندان باشد بدون اینکه نیازی به اسیب رساندن به سطوح دندانها باشد . در سفید کردن دندان ها معمولا رنگ طبیعی دندان روشنتر میشو د به جای اینکه کاملا به رنگ سفید در بیاید. سفید کدن دندانها یک روش پزشکی است که باید توسط یک دندانپزش...
بیشتر