آیا گياه اسطوقدوس ترس از دندانپزشكي را كم مي كند؟!

گیاه اسطو قدوس و تاثیردر اضطراب و استرس
گياه اسطوقدوس معروف است كه براي رفع سردرد و كمك به خواب مفيد است اما اكنون ثابت شده است كه عطر اين گياه براي رفع دلهره مراجعان به دندانپزشكي نيز مفيد است. مطالعه اي كه توسط دانشگاه كينگز لندن بر روي 340 داوطلب صورت گرفته، نشان داده است كه آنهايي كه در معرض عطر روغن اسطوقدوس قرار گرفته بودند كمتر از دندانپزشكي واهمه داشته اند.تمام بيماراني كه تحت مطالعه قرار گرفته بودند قرار دندانپزشك داشته اند.ميزان اضطراب نيمي از آنها كه براي چهار هفته به دفعات عطر اسطوقدوس استشمام كرده بودند كمتر از نيم ديگر ...
بیشتر