اهمیت دندانهای شیری

دندانهای شیری را در 4 دوره مختلف میشود برسی کرد که این چهار دوره عبارت است از : 1-     از بدو تولد تا 3 سالگی که تمام بیست دندان شیری بیرون میاید و تکمیل میشود 2-     از سه سالگی تا 6 سالگی که دندانهای شیری تکمیل شده و در این دوره تغییری به لحاظ رویش و یا ریختن دندان شیری اتفاق نمی افتد 3-      از6 سالگی تا 12 سالگی که در این دوره بچه شروع به ریختن دندان های شیری کرده و دندانهای دائمی اش شروع به رویش کرده و تا 12 سالگی این دوره تکمیل میگردد 4-     دوره بعد از 12 سالگی که در ا...
بیشتر