پوسیدگی دندان ( قسمت دوم )

آیا پوسیدگی مسری است؟ متاسفانه پاسخ این سوال مثبت است. میکروبهای مسبب پوسیدگی دندان به راحتی و حین اعمالی چون بوسیدن، استفاده از قاشق مشترک و ... از والدین ،پرستار کودک و یا خواهر و برادر بزرگتر به دهان کودک منتقل میشوند. بدیهی است که هر چه پویسدگی در دهان شما کمتر باشد، کودک شما نیز بیشتر در امان خواهد بود. علایم اولیه پوسیدگی دندان های کودکمان چیست؟ بر خلاف تصور همیشه دندان پوسیده سیاه و سوراخ شده نیست. درست است که در مراحل پیشرفته پوسیدگی دیدن چنین نمایی در دهان کودک شایع است اما تشخیص مرا...
بیشتر