درمان بی دندانی

مقدمه بیماران بی دندان با چالش انتخاب گزینه های درمان فراتر از جایگزینی ساده دندان روبرو هستند. به دلیل تحلیل شدید استخوان ارائه سرویس پروتز برای آنها محدود شده و عملکرد آنها را نیز محدود کرده و باعث کاهش اعتماد به نفس و کاهش تعامل اجتماعی آنها می شود. گزینه های انتخابی برای درمان انها از دندان های مصنوعی معمولی تا ایمپلنت ثابت متغییر است . موفقیت در نتایج درمان بسته به برنامه ریزی مناسب درمان و و یک رویکرد جامع نگر در تیم درمانی دارد. کم بودن یک یا چند دندان لبخند را نازیبا جلوه...
بیشتر