آیا معالجه ریشه درد دارد؟

درد می تواند قبل، حین و یا پس از درمان ریشه دندان وجود داشته باشد. ولی همه ی این سه نوع درد ناشی از علل خاص می باشد، که قابل درمان و کنترل هستند. پس بنابراین معالجه ی ریشه اصولا با درد غیر قابل تحمل همراه نمی باشد.
بیشتر