درمان ارتوسرجری(ارتودنسی به همراه جراحی فک)

ر مواردی که ناهنجاری‌های اسکلتی به قدری شدید می‌باشند که امکان جبران یا پوشاندن آنها توسط حرکات دندانی (درمان‌های استتاری camo ارتودنسی پیش از جراحی (Pre-op Orthodontics) در اکثریت غریب به اتفاق این موارد امکان انجام جراحی بدون انجام درمان ارتودنسی قبل از جراحی وجود ندارد زیرا هنگامی که دو فک در یک رابطه‌ی غیر طبیعی قرار دارند، توازن و هماهنگی نیروهای وارده به دندان‌ها از سوی بافت‌هایی همچون لب و گونه و زبان به هم خورده و دندان‌ها تحت تاثیر این به هم خوردگی نیروها حرکت کرده و موقعیت خود را با ...
بیشتر