مراحل مختلف درمان ریشه (عصب کشی) چیست؟

ابتدا دنداحفره ی دسترسی به پالپ(عصب) دندان تخلیه شده سپس به وسیله ی ابزارهای مختلف به اسم فایل ها، پالپ (عصب) دندان از داخل ریشه خارج شده و کانال شستشو داده شده و سپس با موادی به اسم گوتاپرکا که بیشتر ریشه ی گیاهی دارند  کانال پر می شود.
بیشتر