درمان مجدد ریشه چیست؟

در مواردی که درمان ریشه (عصب کشی) قبلی دچار مشکل می شود، جهت حفظ دندان نیاز به درمان مجدد می باشد، که در اکثر موارد بعد از درمان ریشه مجدد، عفونت و یا ضایعه ی انتهای ریشه از بین می رود.
بیشتر