ترکهای مویی دندان یا کریز لاینها

ترکهای مویی دندان یا کریز لاینها
دکتر سید حمید رضویان دندانپزشک و متخصص درمان ریشه اصفهان ترکهای مویی دندان یا کریز لاینها خطوط عمودی ریز در دندانها به خطوط عمودی که در دندانهای جلویی ایجاد میشوند کریز لاینها (Craze Lines) یا ترکهای مویی گفته میشود. در طول سالها استفاده از دندانها، ترکهای ریزی در لایه سخت بیرونی دندان (مینا) ایجاد میشود. این ترکها در حالت طبیعی هیچ دردی ایجاد نمیکنند اما به راحتی تغییر رنگ داده و موجب ایجاد خطوط زرد یا رنگی در دندانهای جلویی میشوند. چه عواملی موجب ایجاد ترکهای مویی میشوند؟ ترکهای مویی به...
بیشتر