مقابله با ترس از دندانپزشكي; چگونه؟

ترس از دندان پزشکی
استرس و ترس از حضور در دندانپزشكي يكي از اولين و مهم‌ترين چالش‌هاي مردم براي مراجعه به دندانپزشكي است. ترس از دندانپزشكي شدت و ضعف دارد.  عوامل مختلفي ممكن است موجب بروز ترس و استرس از دندانپزشكي شوند: 1- تجربه بد: اكثر ترس‌ها ريشه در تجربه بد از دندانپزشكي دارد، مثل تزريق دردناك آمپول بي‌حسي. 2- درد: مطالعات نشان داده‌اند اصلي‌ترين دليل اجتناب از درمان‌هاي دندانپزشكي ترس از درد است. 3- يادگيري مشاهده‌اي: ترس دندانپزشكي مي‌تواند در اثر شنيدن تجارب ناگوار يا ديدگاه‌هاي منفي ديگران درب...
بیشتر