بهترین مراقبت از دهان چگونه است؟

بهترین مراقبت از دهان و دندان ها
چند بار مسواک بزنید؟ روزی ۳ بار هر بار ۲ تا ۳ دقیقه از مسواک استفاده کنید، یک بار هم از نخ دندان و یک بار هم از دهان شویه .بعد از خوردن یک ماده شیرین ۱۰۰در صد در دهان تان آبی بگردانید. بهترین زمان استفاده از دهان شوی ها شب ها قبل از خواب است. چون هنگام خواب ترشحات بزاق به گونه ای است که در فعالیت باکتری ها تاثیر زیادی دارد . به همین خاطر بهتر است صبح ها بعد از بیدار شدن قبل از خوردن صبحانه، آبی در دهان بگردانید تا این باکتر ی ها را از بین ببرید چون در غیر این صورت اولین لقمه شما به خاطر باکتری ...
بیشتر