بزرگ ترین مزیت ایمپلنت

مزیت ایمپلنت
مزایا ایمپلنت استخوان برای حفظ شکل و تراکم خود به تحریک نیاز دارد. در مورد استخوان آلوئول که دور دندان ها قرار گرفته و از آنها محافظت می کند، تحریک مورد نیاز از خود دندان ها ارائه می شود. وقتی دندانی از دست می رود، نبود تحریک باعث از بین رفتن استخوان آلوئول می شود. در طول اولین سال پس از کشیده شدن دندان، پهنای این استخوان 25 درصد کاهش پیدا می کند و در طول چند سال بعدی ارتفاع آن به طور کلی کاهش پیدا می کند. هر چه دندان های بیشتری از دست بروند، عملکرد بیشترکاهش پیدا می کند. این مساله باعث ...
بیشتر