اهمیت حفظ دندانهای شیری در چیست؟

این سؤال در ذهن بیشتر افراد جامعه وجود دارد که چرا باید از دندان‌های شیری مواظبت کرد ،درحالی‌که طول عمر این دندان‌ها کوتاه است و بیش از  شش تا هفت سال ادامه پیدا نمی‌کند؟ دندان شیری غیر از سه وظیفه مهم جویدن، صحبت کردن و زیبایی که برای دندان‌های دائمی نیز وجود دارد، چندوظیفه مهم‌تر نیز دارد. ابتدا اینکه زیر هرکدام از دندان‌های شیری یک جوانه دندان دائمی وجود دارد که فضای کافی برای رویش آن دندان از سوی دندان شیری حفظ می‌شود. دیگر آنکه هرکدام از دندان‌های دائمی از ریشه دندان‌های شیری به‌عنوان راهن...
بیشتر