عصب کِشی یا عصب کٌشی؟

مترادف فارسی علم اندودنتیکس معالجه یا درمان ریشه می باشد به این معنی که التهاب ایجاد شده در ریشه ی دندان که منجر به درد می شود همیشه با ضایع نمودن عصب دندان همراه نمی باشد.بلکه همانند هر عضوی از بدن مانند قلب که درمان می شود، ریشه ی دندان نیز درمان می شود. پس لزوما در معالجه ی ریشه عصب  کِشی یا عصب کٌشی اتفاق نمی افتد و این دو کلمه هر دو به غلط به جای واژه ی صحیح درمان و معالجه ی ریشه به کار برده می شود.
بیشتر