چرا بعد از درمان ریشه (عصب کشی) چند روزی درد وجود دارد؟

برخلاف آنچه که اکثر بیماران تصور دارند موقعی که پالپ (عصب) دندان خارج می شود در انتهای کانال یا انتهای ریشه زخم بافتی ایجاد می شود که همانند زخم های پوستی یا سایر زخم ها تا زمان بهبود چند روزی درد وجود دارد. البته مقداری از این درد می تواند به علت التهاب یا عفونت قبلی یا تحریک بافتی ناشی از مواد و ابزار به کار رفته در کانال باشد.
بیشتر