اصول تغییر طرح لبخند

عصب کشی
اصول تغییر طرح لبخند که می بایست به آن دقت داشت: دریک لبخند زیبا خطی که از لبه برنده دندانهای قدامی فک بالا عبور میکند می بایست در حین لبخند موازی لبه پایین باشد. خط لب بالا در حین لبخند می بایست از محل اتصال لبه لثه به دندانها عبور کند. در یک لبخند زیبا عمق فضاهای بین دندانی در لبه برنده دندان ها از نسبت های خاصی می بایست پیروی کند. درحالت نرمال ، لبه دندان های قدامی فک بالا می بایست 1 تا 1/5 میلی متر جلوتر و پایین تر از لبه دندانهای فک پایین باشد. مقدار دیده شده لبه برنده دندا...
بیشتر