مزایا و معایب ارتوندسی لینگوال

ارتودنسی لینگوال یکی از روشهای ارتودنسی نامرئی، روشی است که در آن براکتها(نگین ارتودنسی) و سیم از پشت به دندانها چسبانده می شود. از آنجا که این روش نیازمند ابزار و تجهیزات خاصی است و با توجه به امکانات موجود در کشورمان، این روش برای درمانهای ساده و جزئی کاربرد دارد و روش رایج و فراگیری نیست. مزایا مزیت اصلی استفاده از ارتودنسی لینگوال این است که غیر قابل مشاهده است . اگر شخصی با دقت به داخل دهانتان نگاه کند ممکن است به صورت اجمالی متوجه دستگاه ارتودنسی شما بشود(به خصوص اگر ارتودنسی لین...
بیشتر